RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ABONENTÓW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1), Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu uprzejmie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul.Tuwima 9, 87-100 Toruń, tel. 56 622-41-15, 56 622 18-49, fax. 56 622 59 15, e-mail: msm@msm.torun.pl.

  2. Administrator Danych Osobowych, dalej zwany „ADO”, powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul.Tuwima 9, 87-100 Toruń lub mailowo: iod@msm.torun.pl.

  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- świadczenia przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową usług telekomunikacyjnych,

- wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz dochodzenia roszczeń.

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a – c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

  2. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy, w szczególności są to podmioty informatyczne, księgowe, drukujące faktury.

  3. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia Pani/Panu usług telekomunikacyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pani/Pan korzysta oraz przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych jest wymagane do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

  7. ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosuje również zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Copyright © 2022 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to