2018-10-03

Zmiany w regulaminie TVK Toruń

W związku z zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 – tekst jednolity) informujemy o dotyczących Państwa zmianach w regulacjach ustawowych, które weszły w życie w dniu 12 września 2018 roku:

 

■ W art. 56 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymagająca formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, powinna, z zastrzeżeniem ust. 5, w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie określać w szczególności:", a pkt. 17 tego przepisu otrzymał brzmienie: „Informację o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich".

 

■ Art. 107 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne otrzymał nowe brzmienie: „Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu, o którym mowa w art. 109, roszczeń określonych w ustawie przysługuje użytkownikowi końcowemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego”.

 

■ Zostały zniesione polubowne sądy konsumenckie poprzez uchylenie w całości art. 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W chwili obecnej, zgodnie z treścią art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne, spór cywilnoprawny między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). W zakresie nieuregulowanym powyżej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 

            W związku z powyższym konieczne jest dokonanie następujących zmian w obowiązującym Państwa Regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową – Operatora TVK Toruń z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu:

- W §17 Regulaminu wykreśla się ust. 2: „Spór o prawa wynikające ze świadczonych usług może zostać także poddany pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 

Jednocześnie informujemy, że Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych możecie Państwo pobrać ze strony internetowej TVK (www.tvk.torun.pl). Jest on także dostępny w Biurze Obsługi Abonenta przy ul. Bartosza Głowackiego 2 w Toruniu. Ponadto na każde Państwa żądanie treść Regulaminu może zostać przesłana w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany adres.

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu.

 

Copyright © 2024 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to