2020-11-20

Komunikat: Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

W związku z uchwaleniem w dniu 14 maja 2020 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020, poz. 875) i w konsekwencji zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 – tekst jednolity), informujemy o zmianach dotyczących Państwa w regulacji ustawowych, które wejdą w życie w dniu 21 grudnia 2020 roku:

W przypadku umowa została zawarta w formie dokumentowej Abonent może ją rozwiązać, odstąpić lub wypowiedzieć także w formie dokumentowej. W przypadku złożenia przez abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Operator:

a) niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomi abonenta o jego otrzymaniu przez:

- wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

- wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny.

b) w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia potwierdzi Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.

W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.

Przed automatycznym przedłużeniem umowy o świadczenie usług Operator ma obowiązek poinformować Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych co najmniej raz w roku informuje abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych -

W przypadku usług w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, rozliczanych w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych, Operator zapewnia konsumentowi narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tych usług oraz powiadamia konsumenta o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego.

W zakresie przenoszenia numerów (zarówno geograficznych jak i niegeograficznych) Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

Abonent uzyskuje prawo do zachowania ciągłości usługi dostępu do internetu w przypadku zmiany dostawcy tej usługi –chyba, że jest to techniczne niewykonalne. W tym celu nowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet aktywuje tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku. Natomiast dotychczasowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usług dostępu do sieci Internet z abonentem terminu aktywacji tej usługi. Dotychczasowy i nowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet są obowiązani zapewnić możliwość realizacji uprawnień Abonenta, przez stworzenie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych możecie Państwo pobrać ze strony internetowej TVK (www.tvk.torun.pl). Jest on także dostępny w Biurze Obsługi Abonenta przy ul. Bartosza Głowackiego 2 w Toruniu. Ponadto na każde Państwa żądanie treść Regulaminu może zostać przesłana w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany adres.


 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu.

 

Copyright © 2021 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to