Komunikaty

W dniu 14 listopada 2018 roku w sieci Telewizji Kablowej Toruń wprowadzone zostaną nowe listy i częstotliwości analogowych i cyfrowych kanałów telewizyjnych. Zmiany w rozmieszczeniu programów oraz zmniejszenie liczby kanałów analogowych, wynikają z konieczności zwolnienia częstotliwości zakłócanych przez operatorów telefonii komórkowej GSM i dostawców Internetu LTE.
 
Systematyczne wzbogacanie oferty TVK Toruń,  w kanały nadawane w wysokiej rozdzielczości HD oraz zwiększenie do 700 Mb/s przepustowości oferowanego przez nas szerokopasmowego Internetu, wymagają zapewnienia odpowiedniego pasma częstotliwości, niezbędnego do właściwej realizacji oferowanych Państwu usług.
 
W związku ze zmianami częstotliwości na których nadawane są programy telewizyjne konieczne będzie ponowne wyszukanie cyfrowych i analogowych kanałów w dekoderach i telewizorach podłączonych do sieci Telewizji Kablowej Toruń. Stosowne instrukcje znajdują się w niniejszej ulotce oraz - w formie krótkich filmów instruktażowych - na stronie www.tvk.torun.pl
 
Planowany czas wykonywania prac: środa 14.11.2018 w godz. od 0⁰⁰ do 2⁰⁰. Przepraszamy za utrudnienia, które wyniknęły z wyżej opisanych powodów.
 
Telewizja Kablowa Toruń

W związku z zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 – tekst jednolity) informujemy o dotyczących Państwa zmianach w regulacjach ustawowych, które weszły w życie w dniu 12 września 2018 roku:

 

■ W art. 56 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymagająca formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, powinna, z zastrzeżeniem ust. 5, w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie określać w szczególności:", a pkt. 17 tego przepisu otrzymał brzmienie: „Informację o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich".

 

■ Art. 107 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne otrzymał nowe brzmienie: „Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu, o którym mowa w art. 109, roszczeń określonych w ustawie przysługuje użytkownikowi końcowemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego”.

 

■ Zostały zniesione polubowne sądy konsumenckie poprzez uchylenie w całości art. 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W chwili obecnej, zgodnie z treścią art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne, spór cywilnoprawny między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). W zakresie nieuregulowanym powyżej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 

            W związku z powyższym konieczne jest dokonanie następujących zmian w obowiązującym Państwa Regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową – Operatora TVK Toruń z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu:

- W §17 Regulaminu wykreśla się ust. 2: „Spór o prawa wynikające ze świadczonych usług może zostać także poddany pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 

Jednocześnie informujemy, że Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych możecie Państwo pobrać ze strony internetowej TVK (www.tvk.torun.pl). Jest on także dostępny w Biurze Obsługi Abonenta przy ul. Bartosza Głowackiego 2 w Toruniu. Ponadto na każde Państwa żądanie treść Regulaminu może zostać przesłana w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany adres.

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu.

 

Kanał Disney Channel (LCN 410) dostępny jest w pakietach Czerwonym, Pomarańczowym i Zielonym cyfrowej Telewizji Kablowej Toruń.

Uprzejmie prosimy o ponowne dostrojenie odbiorników.

Życzymy Państwu dobrego odbioru.

 

Z przyjemnością informujemy, że program lokalny TV Toruń jest już dostępny w cyfrowym formacie HD, na nieszyfrowanym kanale LCN 106.

Telewizja Kablowa Toruń ostrzega swoich Abonentów przed przedstawicielami handlowymi innych operatorów telekomunikacyjnych, którzy odwiedzając Państwa w mieszkaniach podają nieprawdziwe informacje dotyczące TVK Toruń i nakłaniają do podpisania umowy. Sugerujemy żądanie od tych osób okazania dowodu osobistego oraz przedstawienia dokumentów umożliwiających identyfikację operatora. Prosimy o zgłaszanie takich zdarzeń w administracji osiedlowej albo w Biurze Obsługi Abonenta.

Abonenci cyfrowych pakietów Czerwonego i Pomarańczowego otrzymali dostęp do nadawanego w wysokiej rodzielczosci kanału Comedy Central HD, który na liście programów ma numer LCN 351.

Życzy Państwu dobrego odbioru.

 

Spółka ITI Neovision zmieniła nazwy następujących kanałów:

  • Canal+ Sport 2 HD (LCN 303) zastąpił Canal+ Film 2 HD
  • Canal+ 1 HD (LCN 305) zastąpił Canal+ Family 2 HD

Równocześnie informujemy, że TVK Toruń prowadzi z ITI Neovision rozmowy na temat rozpoczęcia reemisji dwóch nowych kanałów: Canal+ Seriale HD i Canal+ Discovery HD. O ich wyniku będziemy Państwa informować.

Życzymy dobrego odbioru.

 

W związku z zakłóceniami analogowej wersji kanału POLSAT nadawanej w sieci TVK Toruń na częstotliwości 215.25 MHz, spowodowanymi przez toruński nadajnik cyfrowego radia, informujemy że uruchomiliśmy dodatkową emisję tego programu na częstotliwości 207.25 MHz.

Osoby, które stwierdziły pogorszenie jakości odbioru kanału POLSAT, prosimy o przestrojenie odbiornika telewizyjnego i odbiór tego programu z nowej częstotliwości. Jednocześnie informujemy, że zakończyliśmy dodatkową reemisję kanału TV Toruń na  częstotliwości 207.25 MHz. Abonentów analogowej telewizji prosimy o odbiór programu TV Toruń z podstawowej częstotliwości 119.25 MHz.

Równocześnie przypominamy, że wszyscy abonenci analogowych pakietów: Rozszerzonego, Podstawowego i Minimax mają bezpłatny dostęp do 29. niekodowanych, cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawanych w sieci TVK Toruń. Do ich odbioru niezbędny jest telewizor z wbudowaną głowicą DVB-C lub zewnętrzny dekoder DVB-C.

Dnia 1 lutego br. Discovery Networks CEEMEA dokonało zmian w swoim portfolio na polskim rynku. Dostępny dotychczas w sieci TVK Toruń kanał Animal Planet SD zmienił nazwę na Discovery Life.

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wobec wejścia w życie Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, wprowadzone zostają zmiany w Regulamine świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telewizję Kablową Toruń. Nowy regulamin został wprowadzony uchwałą Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu z dnia 22 grudnia 2014 r. i wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązujący Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, przyjęty Uchwałą Zarządu MSM z dnia 4 czerwca 2014 r., z mocą obowiązywania od 8 czerwca 2014 r. Z uwagi na to, że wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa abonentom nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez obowiązku zwrotu przyznanej przez Operatora bonifikaty. Jednolity, obowiązujący tekst nowego regulaminu dostępny jest w zakładce "Regulaminy".

28 kwietnia do cyfrowej oferty Telewizji Kablowej Toruń dołączony został program Fokus TV (LCN 521 - kanał edukacyjno-popularnonaukowy). Program dostępny jest we wszystkich cyfrowych pakietach w sieci TVK Toruń.

Życzymy dobrego odbioru.

Burza uszkodziła światłowodowy kabel, którym dostarczane są usługi Telewizji Kablowej Toruń, wszystkim Abonentom mieszkającym w lewobrzeżnej części Torunia. Przewidywany termin przywrócenia usług, w godzinach popołudniowych 22 maja (czwartek). Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności wynikające z awarii.

Copyright © 2018 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to