Komunikaty

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż z dniem 25 września 2023 r. zmianie

ulegną wskazane niżej regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie
definicji pojęcia „generowanie sztucznego ruchu".

 

Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 28.07.2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji
elektronicznej (Dz. U. ...).
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno
zostać złożone do dnia 25.09.2023 r.
Ponieważ zmiany w powyższych Regulaminach wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów
prawa, tj. wyżej wymienionej ustawy z dnia 28.07.2023 r. o zwalczaniu nadużyć w
komunikacji elektronicznej, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed
upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, Młodzieżowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu
przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach
wskazanych w tej umowie.

Telewizja Kablowa Toruń Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje:


w dniu 13.04.2022 r., w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie nr
2022/612 z dn. 06.04.2022 r., określające warunki Roamingu Regulowanego wewnątrz
UE/EEA. Na jego podstawie, z dn. 01.06.2023 r., wszedł w życie obowiązek informowania
klienta korzystającego z Roamingu Regulowanego w UE/EEA - za pomocą automatycznej
wiadomości - o możliwości uzyskania bezpłatnego dostępu do służb ratunkowych poprzez
aplikacje/strony www dostępne w danym kraju.


SMS-y informacyjne będą wyglądać następująco:


1) Dodatkowe informacje o sposobach dostępu do służb ratunkowych i
zakresach numeracyjnych usług o wartości dodanej, w tym
związanych z ryzykiem wyższych opłat, dostępne w taryfach z
transmisją danych w roamingu na www.operator.info.pl/roaming.
Zyczymy bezpiecznej podrozy.


2) Dodatkowe informacje o sposobach dostępu do służb ratunkowych,
o możliwości pobrania aplikacji przekazującej ostrzeżenia publiczne
oraz o zakresach numeracyjnych usług o wartości dodanej, w tym
związanych z ryzykiem wyższych opłat, dostępne w taryfach z
transmisją danych w roamingu na www.operator.info.pl/roaming.
Zyczymy bezpiecznej podrozy.


Zgodnie z Rozporządzeniem, dostęp do strony www.operator.info.pl/roaming jest dla
klientów bezpłatny.


Dodatkowo, Telewizja Kablowa Toruń Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
przypomina, że od 01.07.2022 r. bezpłatny dostęp do służb ratunkowych dostępny jest
pod jednolitym, europejskim numerem alarmowym 112.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r., z dniem 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.

Zmiana dotyczy Cennika Taryf Europejskich oraz Regulaminu Promocji Taryf Europejskich i obejmuje:

 • zmianę wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii  Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:
  • Połączenia głosowe wykonane – 1,24 zł za 10 minut,
  • Połączenia głosowe odebrane – 0,31 zł za 10 minut,
  • Wysłaną wiadomość SMS – 0,02 zł,
  • Wysłaną wiadomość MMS 0,11 zł za 10 wiadomości MMS,
  • Transmisję danych – 11,59 zł za 1 GB.
 • Wprowadzenie usługi: Blokada sieci nienaziemnych.
 • Wprowadzone zostaną zmiany w usłudze: GPRS Limiter w Roamingu.

 

Pełna treść Cenników dostępna jest na stronie www.tvk.torun.pl

Uprzejmie informujemy, że zmiana Cenników wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 1 lipca 2022 r. W razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot upustu przyznanego Abonentowi.

 

Niezależne media bez irytujących, wszechobecnych reklam, z wszechstronną muzyką, ciekawymi reportażami i publicystyką na najwyższym poziomie.

Radio 357 dostępne w Sieci TVK Toruń pod nr LCN 990.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 roku a także Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 531/2012 dalej „Rozporządzenie”, od dnia 15 maja 2019 roku zmienią się stawki dla połączeń międzynarodowych realizowanych z terytorium RP do innych krajów UE.

Zgodnie z obowiązującymi od tego dnia uregulowaniami maksymalna cena za połączenie ma wynosić 0,19 Euro za minutę, a maksymalna cena za SMS na wynosić 0,06 Euro (za wiadomość 160 znaków lub ekwiwalent określony w bajtach). Według informacji podawanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ceny eurotaryfy na okres od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 14 maja 2020 roku to 0,8191 zł/min połączenia oraz 0,2586 zł/SMS plus VAT.

            Jednocześnie Eurotaryfa nie dotyczy:

 • Pakietów i usług dodatkowych, które nie są rozliczane na podstawie faktycznego skorzystania z usługi (np. pakiet określonej liczby minut na połączenia międzynarodowe w abonamencie lub zakupionym pakiecie dodatkowym). W tym zakresie nie obowiązują limity cen, jednak należy poinformować abonentów o eurotaryfie i możliwości przełączenia na eurotaryfę.
 • Klientów biznesowych,
 • Taryf roamingowych, rozumianych w ten sposób, że obejmujących połączenia wykonywane przez Abonenta spoza swojego kraju (w naszym przypadku połączeń wykonywanych spoza Polski),
 • Komunikacji M2M oraz komunikacji nie opartej o numery.
 • Usług o podwyższonej opłacie.

 

            Podsumowując, dostosowanie obowiązujących w TVK Toruń taryf do powyższych regulacji nie spowoduje podwyższenia jakichkolwiek opłat dla abonentów Telewizji Kablowej Toruń.

 

Toruń, dnia 15 kwietnia 2019 roku

W związku z zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 – tekst jednolity) informujemy o dotyczących Państwa zmianach w regulacjach ustawowych, które weszły w życie w dniu 12 września 2018 roku:

 

■ W art. 56 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymagająca formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, powinna, z zastrzeżeniem ust. 5, w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie określać w szczególności:", a pkt. 17 tego przepisu otrzymał brzmienie: „Informację o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich".

 

■ Art. 107 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne otrzymał nowe brzmienie: „Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu, o którym mowa w art. 109, roszczeń określonych w ustawie przysługuje użytkownikowi końcowemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego”.

 

■ Zostały zniesione polubowne sądy konsumenckie poprzez uchylenie w całości art. 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W chwili obecnej, zgodnie z treścią art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne, spór cywilnoprawny między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). W zakresie nieuregulowanym powyżej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 

            W związku z powyższym konieczne jest dokonanie następujących zmian w obowiązującym Państwa Regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową – Operatora TVK Toruń z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu:

- W §17 Regulaminu wykreśla się ust. 2: „Spór o prawa wynikające ze świadczonych usług może zostać także poddany pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 

Jednocześnie informujemy, że Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych możecie Państwo pobrać ze strony internetowej TVK (www.tvk.torun.pl). Jest on także dostępny w Biurze Obsługi Abonenta przy ul. Bartosza Głowackiego 2 w Toruniu. Ponadto na każde Państwa żądanie treść Regulaminu może zostać przesłana w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany adres.

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu.

 

Kanał Disney Channel (LCN 410) dostępny jest w pakietach Czerwonym, Pomarańczowym i Zielonym cyfrowej Telewizji Kablowej Toruń.

Uprzejmie prosimy o ponowne dostrojenie odbiorników.

Życzymy Państwu dobrego odbioru.

 

Z przyjemnością informujemy, że program lokalny TV Toruń jest już dostępny w cyfrowym formacie HD, na nieszyfrowanym kanale LCN 106.

Spółka ITI Neovision zmieniła nazwy następujących kanałów:

 • Canal+ Sport 2 HD (LCN 303) zastąpił Canal+ Film 2 HD
 • Canal+ 1 HD (LCN 305) zastąpił Canal+ Family 2 HD

Równocześnie informujemy, że TVK Toruń prowadzi z ITI Neovision rozmowy na temat rozpoczęcia reemisji dwóch nowych kanałów: Canal+ Seriale HD i Canal+ Discovery HD. O ich wyniku będziemy Państwa informować.

Życzymy dobrego odbioru.

 

W związku z zakłóceniami analogowej wersji kanału POLSAT nadawanej w sieci TVK Toruń na częstotliwości 215.25 MHz, spowodowanymi przez toruński nadajnik cyfrowego radia, informujemy że uruchomiliśmy dodatkową emisję tego programu na częstotliwości 207.25 MHz.

Osoby, które stwierdziły pogorszenie jakości odbioru kanału POLSAT, prosimy o przestrojenie odbiornika telewizyjnego i odbiór tego programu z nowej częstotliwości. Jednocześnie informujemy, że zakończyliśmy dodatkową reemisję kanału TV Toruń na  częstotliwości 207.25 MHz. Abonentów analogowej telewizji prosimy o odbiór programu TV Toruń z podstawowej częstotliwości 119.25 MHz.

Równocześnie przypominamy, że wszyscy abonenci analogowych pakietów: Rozszerzonego, Podstawowego i Minimax mają bezpłatny dostęp do 29. niekodowanych, cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawanych w sieci TVK Toruń. Do ich odbioru niezbędny jest telewizor z wbudowaną głowicą DVB-C lub zewnętrzny dekoder DVB-C.

Dnia 1 lutego br. Discovery Networks CEEMEA dokonało zmian w swoim portfolio na polskim rynku. Dostępny dotychczas w sieci TVK Toruń kanał Animal Planet SD zmienił nazwę na Discovery Life.

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wobec wejścia w życie Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, wprowadzone zostają zmiany w Regulamine świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telewizję Kablową Toruń. Nowy regulamin został wprowadzony uchwałą Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu z dnia 22 grudnia 2014 r. i wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązujący Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, przyjęty Uchwałą Zarządu MSM z dnia 4 czerwca 2014 r., z mocą obowiązywania od 8 czerwca 2014 r. Z uwagi na to, że wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa abonentom nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez obowiązku zwrotu przyznanej przez Operatora bonifikaty. Jednolity, obowiązujący tekst nowego regulaminu dostępny jest w zakładce "Regulaminy".

Copyright © 2023 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to