Komunikaty

w Canal+ Premium na LCN 301, w poniedziałek 21 czerwca od godzinie 20:30. Zapraszamy!

Mistrzostwa  Europy w Piłce Nożnej w rozdzielczości 4K w sieci Telewizji Kablowej Toruń na częstotliwości 314 MHz. Do odbioru kanału niezbędny jest telewizor UHD 4K z głowicą DVB-C i kodekiem H.265/HEVC.

W związku z uchwaleniem w dniu 14 maja 2020 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020, poz. 875) i w konsekwencji zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 – tekst jednolity), informujemy o zmianach dotyczących Państwa w regulacji ustawowych, które wejdą w życie w dniu 21 grudnia 2020 roku:

W przypadku umowa została zawarta w formie dokumentowej Abonent może ją rozwiązać, odstąpić lub wypowiedzieć także w formie dokumentowej. W przypadku złożenia przez abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Operator:

a) niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomi abonenta o jego otrzymaniu przez:

- wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

- wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny.

b) w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia potwierdzi Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.

W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.

Przed automatycznym przedłużeniem umowy o świadczenie usług Operator ma obowiązek poinformować Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych co najmniej raz w roku informuje abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych -

W przypadku usług w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, rozliczanych w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych, Operator zapewnia konsumentowi narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tych usług oraz powiadamia konsumenta o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego.

W zakresie przenoszenia numerów (zarówno geograficznych jak i niegeograficznych) Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

Abonent uzyskuje prawo do zachowania ciągłości usługi dostępu do internetu w przypadku zmiany dostawcy tej usługi –chyba, że jest to techniczne niewykonalne. W tym celu nowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet aktywuje tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku. Natomiast dotychczasowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usług dostępu do sieci Internet z abonentem terminu aktywacji tej usługi. Dotychczasowy i nowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet są obowiązani zapewnić możliwość realizacji uprawnień Abonenta, przez stworzenie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych możecie Państwo pobrać ze strony internetowej TVK (www.tvk.torun.pl). Jest on także dostępny w Biurze Obsługi Abonenta przy ul. Bartosza Głowackiego 2 w Toruniu. Ponadto na każde Państwa żądanie treść Regulaminu może zostać przesłana w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany adres.


 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu.

 

W dniu 22 września 2020 roku w sieci Telewizji Kablowej Toruń nastąpi zmiana częstotliwości nadawania kanałów cyfrowej telewizji.

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 roku a także Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 531/2012 dalej „Rozporządzenie”, od dnia 15 maja 2019 roku zmienią się stawki dla połączeń międzynarodowych realizowanych z terytorium RP do innych krajów UE.

Zgodnie z obowiązującymi od tego dnia uregulowaniami maksymalna cena za połączenie ma wynosić 0,19 Euro za minutę, a maksymalna cena za SMS na wynosić 0,06 Euro (za wiadomość 160 znaków lub ekwiwalent określony w bajtach). Według informacji podawanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ceny eurotaryfy na okres od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 14 maja 2020 roku to 0,8191 zł/min połączenia oraz 0,2586 zł/SMS plus VAT.

            Jednocześnie Eurotaryfa nie dotyczy:

  • Pakietów i usług dodatkowych, które nie są rozliczane na podstawie faktycznego skorzystania z usługi (np. pakiet określonej liczby minut na połączenia międzynarodowe w abonamencie lub zakupionym pakiecie dodatkowym). W tym zakresie nie obowiązują limity cen, jednak należy poinformować abonentów o eurotaryfie i możliwości przełączenia na eurotaryfę.
  • Klientów biznesowych,
  • Taryf roamingowych, rozumianych w ten sposób, że obejmujących połączenia wykonywane przez Abonenta spoza swojego kraju (w naszym przypadku połączeń wykonywanych spoza Polski),
  • Komunikacji M2M oraz komunikacji nie opartej o numery.
  • Usług o podwyższonej opłacie.

 

            Podsumowując, dostosowanie obowiązujących w TVK Toruń taryf do powyższych regulacji nie spowoduje podwyższenia jakichkolwiek opłat dla abonentów Telewizji Kablowej Toruń.

 

Toruń, dnia 15 kwietnia 2019 roku

W związku z zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 – tekst jednolity) informujemy o dotyczących Państwa zmianach w regulacjach ustawowych, które weszły w życie w dniu 12 września 2018 roku:

 

■ W art. 56 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymagająca formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, powinna, z zastrzeżeniem ust. 5, w jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie określać w szczególności:", a pkt. 17 tego przepisu otrzymał brzmienie: „Informację o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich".

 

■ Art. 107 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne otrzymał nowe brzmienie: „Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu, o którym mowa w art. 109, roszczeń określonych w ustawie przysługuje użytkownikowi końcowemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego”.

 

■ Zostały zniesione polubowne sądy konsumenckie poprzez uchylenie w całości art. 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W chwili obecnej, zgodnie z treścią art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne, spór cywilnoprawny między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). W zakresie nieuregulowanym powyżej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 

            W związku z powyższym konieczne jest dokonanie następujących zmian w obowiązującym Państwa Regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową – Operatora TVK Toruń z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu:

- W §17 Regulaminu wykreśla się ust. 2: „Spór o prawa wynikające ze świadczonych usług może zostać także poddany pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”

 

Jednocześnie informujemy, że Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych możecie Państwo pobrać ze strony internetowej TVK (www.tvk.torun.pl). Jest on także dostępny w Biurze Obsługi Abonenta przy ul. Bartosza Głowackiego 2 w Toruniu. Ponadto na każde Państwa żądanie treść Regulaminu może zostać przesłana w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany adres.

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu.

 

Kanał Disney Channel (LCN 410) dostępny jest w pakietach Czerwonym, Pomarańczowym i Zielonym cyfrowej Telewizji Kablowej Toruń.

Uprzejmie prosimy o ponowne dostrojenie odbiorników.

Życzymy Państwu dobrego odbioru.

 

Z przyjemnością informujemy, że program lokalny TV Toruń jest już dostępny w cyfrowym formacie HD, na nieszyfrowanym kanale LCN 106.

Abonenci cyfrowych pakietów Czerwonego i Pomarańczowego otrzymali dostęp do nadawanego w wysokiej rodzielczosci kanału Comedy Central HD, który na liście programów ma numer LCN 351.

Życzy Państwu dobrego odbioru.

 

Spółka ITI Neovision zmieniła nazwy następujących kanałów:

  • Canal+ Sport 2 HD (LCN 303) zastąpił Canal+ Film 2 HD
  • Canal+ 1 HD (LCN 305) zastąpił Canal+ Family 2 HD

Równocześnie informujemy, że TVK Toruń prowadzi z ITI Neovision rozmowy na temat rozpoczęcia reemisji dwóch nowych kanałów: Canal+ Seriale HD i Canal+ Discovery HD. O ich wyniku będziemy Państwa informować.

Życzymy dobrego odbioru.

 

W związku z zakłóceniami analogowej wersji kanału POLSAT nadawanej w sieci TVK Toruń na częstotliwości 215.25 MHz, spowodowanymi przez toruński nadajnik cyfrowego radia, informujemy że uruchomiliśmy dodatkową emisję tego programu na częstotliwości 207.25 MHz.

Osoby, które stwierdziły pogorszenie jakości odbioru kanału POLSAT, prosimy o przestrojenie odbiornika telewizyjnego i odbiór tego programu z nowej częstotliwości. Jednocześnie informujemy, że zakończyliśmy dodatkową reemisję kanału TV Toruń na  częstotliwości 207.25 MHz. Abonentów analogowej telewizji prosimy o odbiór programu TV Toruń z podstawowej częstotliwości 119.25 MHz.

Równocześnie przypominamy, że wszyscy abonenci analogowych pakietów: Rozszerzonego, Podstawowego i Minimax mają bezpłatny dostęp do 29. niekodowanych, cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawanych w sieci TVK Toruń. Do ich odbioru niezbędny jest telewizor z wbudowaną głowicą DVB-C lub zewnętrzny dekoder DVB-C.

Dnia 1 lutego br. Discovery Networks CEEMEA dokonało zmian w swoim portfolio na polskim rynku. Dostępny dotychczas w sieci TVK Toruń kanał Animal Planet SD zmienił nazwę na Discovery Life.

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wobec wejścia w życie Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, wprowadzone zostają zmiany w Regulamine świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telewizję Kablową Toruń. Nowy regulamin został wprowadzony uchwałą Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu z dnia 22 grudnia 2014 r. i wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązujący Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, przyjęty Uchwałą Zarządu MSM z dnia 4 czerwca 2014 r., z mocą obowiązywania od 8 czerwca 2014 r. Z uwagi na to, że wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa abonentom nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez obowiązku zwrotu przyznanej przez Operatora bonifikaty. Jednolity, obowiązujący tekst nowego regulaminu dostępny jest w zakładce "Regulaminy".

Copyright © 2021 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to